Chcete spolupracovat s MEDIA MARKET?

Není-li dohodnuto jinak, jsou všechny projekty zadané společností MEDIA MARKET realizovány jako kompletní překlady (překlad + editace po překladu). Přeložené soubory by měly být dodány:  
 • plně přeložené, plně editované po překladu, v souladu s instrukcemi,
 • se všemi informacemi z Formuláře dotazů řádně zapracovanými,
 • ve stejném souborovém formátu jako zdrojové soubory (není-li uvedeno jinak), v případě balíčku SDL Trados Studio: (soubor.sdlrpx) nebo přeložené soubory sdlxliff, v případě SDL Trados 2007: soubor sdlxliff (nebo pro Tag Editor: bilingvální a vyčištěné cílové soubory).
  Úspěšné dokončení projektu je posuzováno s ohledem na:  
 • přesnost, jazykovou správnost, terminologickou konzistentnost,
 • včasnost dodávky, zapracování všech výstupů z Formuláře dotazů,
 • použití všech poskytnutých informací a materiálů včetně projektové specifikace a instrukcí.
  Jestliže je poskytovatelem služeb agentura, pak je vyžadováno, aby při dodání projektu potvrdila následující:  
 • Překlad byl prováděn překladatelem, který je rodilým mluvčím v cílovém jazyce s prokazatelnou odborností v daném oboru.
 • Editace byla provedena jiným rodilým mluvčím s prokazatelnou odborností v daném oboru.
  Dodávka, která nesplňuje všechna tato kritéria, může být vrácen překladateli k okamžité bezplatné revizi.   Jestliže překladatel nemůže dodat překlad včas, je povinen okamžitě informovat vedoucího projektu. Překladatel a vedoucí projektu dohodnou novou dodací lhůtu, za podmínky, že zákazník společnosti MEDIA MARKET s novou lhůtou souhlasí. MEDIA MARKET si vyhrazuje právo nezaplatit za jakýkoli překlad, který nebyl dodán včas.   VLASTNICTVÍ Vlastnictví následujících materiálů dodaných překladatelům v průběhu jakéhokoli překladového projektu objednaného společností MEDIA MARKET, včetně duševního vlastnictví, zůstává výlučně majetkem společnosti MEDIA MARKET:  
 • Překladový materiál (soubory k překladu nebo jakékoli další materiál v libovolném formátu).
 • Podpůrný materiál (překladová paměť, terminologie, zdrojové náhledy, Formulář dotazů)
 • Referenční materiál (stávající překlad, formátovaná verze překladu, tištěné materiály)
  UTAJENÍ S cílem chránit důvěrné informace používané společností MEDIA MARKET a překladatelem, musí každý překladatel podepsat Dohodu o zachování mlčenlivosti.   Překladatel souhlasí s tím, že nebude používat Google Translator ani jakýkoli jiný webový překladový nástroj pro projekty realizované pro MEDIA MARKET, neboť takové aplikace mohou zveřejňovat důvěrné údaje ze zdrojového textu, což by znamenalo porušení Dohody o zachování mlčenlivosti ze strany překladatele.   REKLAMACE A PŘIPOMÍNKY Společnost MEDIA MARKET může do 30 dnů po obdržení překladu informovat překladatele o jakýchkoli opravách nebo změnách požadovaných klientem. V průběhu této doby je překladatel povinen bezplatně opravit jakékoli chyby, kterých se dopustil. V případě připomínek nebo reklamací klienta se předpokládá, že překladatel bude spolupracovat na řešení. Překladatel může být požádán, aby použil Revizní formulář MEDIA MARKET a uvedl své stanovisko k povaze změn provedených pracovníkem provádějícím revizi nebo požadovaných klientem.

Publikováno: 24. 05. 2012

Kategorie: Marketing

Autor: admin

Tagy: media market | překlad | překlady | rodilý mluvčí