K čemu slouží certifikace podle ISO 45001 a ISO 14001?

Zřejmě nemusíme podotýkat, že zkratka ISO označuje Mezinárodní organizaci pro normalizaci (International Organization for Standardization), což je světová federace národních normalizačních organizací se sídlem v Ženevě. Co však znamenají konkrétní normy ISO 45001 a ISO 14001, kterými se mnohé firmy poměrně běžně chlubí?

Certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001

Norma ISO 45001

Norma stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento systém managementu umožňuje kontrolovat rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro pracovníky i dodavatelů.

Pro koho je certifikace podle ISO 45001 určená

Požadavky normy OHSAS 18001 / ISO 45001 jsou obecně použitelné pro všechny podnikatelské subjekty. Lze je uplatnit ve všech odvětvích výroby a poskytování služeb nejen ve strojírenství, zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, ale i např. v oblasti poskytování zdravotní péče.

Přínosy certifikace ISO 45001

 • systémově se stará o plnění právních a jiných požadavků v oblasti BOZP
 • umožňuje řídit procesy ve společnosti tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň BOZP a neustále se zlepšovala
 • zvyšuje povědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a jejich spolupráci při
 • zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • posiluje spolupráci se zúčastněnými stranami při prevenci vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí

Certifikace systémů environmentálního managementu podle ISO 14001

Co je ISO 14001

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení životního prostředí. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb. ISO 14001 popisuje požadavky na systém řízení firem, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizací.

Pro koho je certifikace ISO 14001 určená

Systém environmentálního managementu podle požadavků normy ISO 14001 je určen výrobcem, dodavatelem a poskytovatelem služeb ve všech oblastech podnikání.

Přínosy ISO 14001 pro firmy

Efektivní systém environmentálního managementu může snížit dopady vaší organizace na životní prostředí, zlepšit provozní výkonnost, odhalit příležitosti k úsporám a snížit vaši odpovědnost za poškozování životního prostředí.
 • rozšíření záruk za plnění právních a jiných požadavků
 • odhalení, popsání rizik a jejich snižování
 • včasné rozpoznání problémů se životním prostředím
 • zajištění a vylepšení péče o životní prostředí
 • zlepšení profilu / image firmy
 • zvýšení konkurenceschopnosti firmy
 

Publikováno: 14. 11. 2019

Kategorie: Podnikání

Autor: admin