Mimosoudní řešení sporů funguje prostřednictvím mediátorů

Mediace je mimosoudní řešení sporů mezi stranami, které vedou vzájemně spor. Jde o prostředek k usmíření stran sporu, který se realizuje mimo soud. Každá ze stran do řešení sporu formou mediace vstupuje dobrovolně, z čehož mimo jiné vyplývá, že kdykoliv může mediaci dobrovolně ukončit a vyřešení sporu svěřit do rukou vyšší instituce, soudu (více viz – Mediace význam). Při samotném mediačním procesu se uplatňují pravidla, kterými jsou dobrovolnost a rovnost účastníků mediace, každá ze stran obdrží stejný prostor k vysvětlení situace ze svého úhlu pohledu, dále důvěrnost, rychlost, menší formálnost a ve srovnání se soudním řízením výrazně nižší finanční náklady. TIP: Mediace cena – podívejte se, na kolik vás přijde řešení sporu formou mediace. Alternativní řešení sporů formou mediace vede prostředník, mediátor, popřípadě zapsaný mediátor. Jde o fyzickou osobu zapsanou v seznamu mediátorů vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR. Do tohoto seznamu jsou zapsaní mediátoři na základě splnění podmínek daných Zákonem o mediaci a příslušnou vyhláškou. Jak se stát mediátorem?

Staňte se zapsaným mediátorem

Máte zájem stát se mediátorem? Abyste jako fyzická osoba mohli být zapsáni do seznamu mediátorů, je zapotřebí splnit zákonem dané podmínky a složit zkoušku na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Zákonem dané podmínky jsou: způsobilost k právním úkonům (dle současné zákonné dikce být svéprávní), dále doložit výpis z rejstříku trestů, čímž prokážete svoji bezúhonnost, doložit vysokoškolské vzdělání (v jakémkoliv oboru, musí jít o magisterské vzdělání) a k tomuto celému je zapotřebí složit zkoušku mediátora na Ministerstvu spravedlnosti ČR. V rámci mediace existují různé odborné funkce: mediátor, akreditovaný mediátor, mediátor Probační a mediační služby a zapsaný mediátor. Více informací naleznete na portálu renomované mediátorky ranglova.cz, popř. v publikacích Nejen zapsaný mediátor v praxi I. – V.

Publikováno: 21. 06. 2020

Kategorie: Ostatní

Autor: admin